Dimarts, 28 de Abril de 2015
Masdenverge Masdenverge
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
seu eletr

AJUNTAMENT
Benvinguda de l'Alcalde
Les Persones
Serveis Generals
Tràmits on-line
EDICTES
Contacta amb nosaltres
INFORMACIÓ PÚBLICA
 
Perfil del Contractant
 
Registre de planejament urbanístic
 
ASSOCIACIONS
 
DEIXALLERIA A MASDENVERGE
 

Escacs Masdenverge

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 16.7ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
20.5ºC

Impulsat per AOC
 Ajuntament
» *
.

 Ajuntament - Diputació de Tarragona
» *

La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions extraordinàries per ens locals i entitats, ha concedit una subvenció de sis-cents euros (600,00€) a l’associació de jubilats i pensionistes de Masdenverge per l’adquisició de maquinari per a la seva entitat.

....................................................

 Subvenció interessos dels préstecs concertats: 1.499,46€

....................................................

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 ha concedit una subvenció de 41.371,03 euros a l'Ajuntament de Masdenverge per finançar les despeses corrents per l'any 2014.
 
 ....................................................................

En el marc del Programa Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS), la Diputació de Tarragona, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge una subvenció de 20.830,73€ per al projecte

"Adequació de l'enllumenta públic dels carrers Barcelona, Mianes, Colon i Pou per millorar-ne l'eficiència".

 Ajuntament
» Impost sobre Béns Immobles
L’Ajuntament de Masdenverge informa de la bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per a les famílies nombroses.
 

Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideixi més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents condicions:
 

a) Import de la bonificació. La bonificació es determina en funció del valor cadastral de l’immoble en el període impositiu d’aplicació.
 

Tram de valor cadastral
Tipus
Valor fins a  30.000 euros 
50%
Valor cadastral entre 30.001 euros i 45.000 euros:
35%
Valor cadastral entre 45.001 euros i 60.000 euros
25%
Valor cadastral de més de 60.000 euros
0%
 

b) Requisits subjectius
La bonificació s’aplica prèvia petició dels interessats abans del dia 28 de febrer, als subjectes passius de l’impost i que a la vegada són titulars d’una família nombrosa.
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els cotitulars de les mateixes, i que ho acreditin mitjançant document de reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació amb el període impositiu d’exacció de l’impost.
 

c) Requisits objectius
Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte passiu per més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble que és el domicili fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa. Aquesta bonificació no serà aplicable a béns immobles que tinguin determinats usos com aparcaments o trasters.
 

Més informació a l’ajuntament de Masdenverge.
                                                                                       
 

 

Ajuntament de Masdenverge

 Més noticies...
 
 
EL POBLE
Història
Comerços i Empreses
Mapes municipals
 
TURISME
Situació
Com Arribar-hi
Rutes turístiques
Gastronomia i Allotjament
FESTES MAJORS 2014
FIRA DEL CAÇADOR
 
Avís legal i política de privacitat
 
Serveis
Contacta
 

RADIO JOVENTUT